Recurs alçada denegació permís parental 8 setmanes


Disponible per: AFILIADES


El dia 29 de juny de 2023 es va publicar al BOE el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s'adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma ia altres situacions de vulnerabilitat; de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors; i dexecució i compliment del Dret de la Unió Europea.

En aquest Reial decret llei, en concret, a l'article 128, es modifica l'article 49, del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i s'hi afegeix un nou supòsit amb la lletra g).

Es tracta d'un nou dret individual de les persones progenitores, adoptants o acollidores, sense que se'n pugui transferir el gaudiment a un altre progenitor, adoptant o acollidor, que consisteix a gaudir d'un permís no superior a vuit setmanes contínues o discontínues, per a la cura de menor per temps superior a un any, i fins que faci vuit anys, per a jornades tant a temps complet, com a temps parcial.

El permís s'ha de sol·licitar, almenys, amb quinze dies d'antelació i s'ha de fer per setmanes completes. Aquest permís s'autoritzarà sempre que les necessitats del servei ho permetin.

És habitual que aquest permís l'estiguin denegant per motius aliens al compliment normatiu, ja que va entrar en vigor a partir del dia 30 de juny de 2023 per això, si ho heu sol·licitat i us l'han denegat, us animem a que recorreu utilitzant el model que posem a la vostra disposició.

Tràmits:

1. Presentar sol·licitud del permís amb la documentació degudament acreditada a la teva Direcció segons els canals establerts per a les peticions de permisos.

2. Resolució negativa o silenci administratiu.

Si hi ha resolució negativa, tenim un mes per interposar el recurs.

Si es produeix desestimació per silenci, esperem tres mesos per interposar el recurs, des de data de presentació.

Si el recurs es desestima, ja passaríem a fer la demanda.

 

  


Procés davant denegació del permís

Per crear el document de recurs d'alçada que haurem de presentar davant la denegació del permís, accedeix al formulari i omple les dades que es sol·liciten.

Accedir al formulari (cal identificar-se)

 

Reps el document al teu e-mail

Un cop omplert el formulari, rebràs el document PDF (recurs d'alçada) a l'e-mail que hagis indicat.

  • Si has signat el document digitalment durant el procés, el podràs enviar directament per registre telemàtic.
  • Si no l'has signat digitalment, podràs imprimir el document i signar-lo per entregar-lo presencialment (en empreses que no disposin de registre telematic) i fer el registre presencial.